نمایندگی خیابان عطار

 

مدیریت : آقای نیک سیرت

 

خیابان پروین خیابان عطار نیشابوری نبش کوچه ارشاد ۱ – کلینیک ساختمانی آیسا

 


۰۳۱۳۵۶۵۵۴۵۰

 


۰۹۳۷۹۷۸۵۷۴۱